La biomassa és aquella matèria orgànica d'origen vegetal o animal, incloent els residus i desfets orgànics, susceptible de ser aprofitada energèticament. Les plantes transformen l'energia radiant del sol en energia química a través de la fotosíntesi, i part d'aquesta energia queda emmagatzemada en forma de matèria orgànica.

Es considera biomassa a un grup de productes energètics i matèries primeres de tipus renovable que s'originen a partir de matèria orgànica formada per via biològica.

Queden doncs fora d'aquest concepte els combustibles fòssils i les matèries orgàniques derivades d'aquests (els plàstics i la majoria dels productes sintètics) ja que, tot i que aquells van tenir un origen biològic, la seva formació va tenir lloc en temps remots. La biomassa és una energia renovable d'origen solar a través de la fotosíntesi dels vegetals. A la figura adjunta es pot veure la situació de la biomassa dins de les energies renovables.

Segons la directiva 2003/30 / CE: biomassa és "fracció biodegradable de productes de rebuig i residus procedents de l'agricultura, silvicultura i de les indústries relacionades, així com de la fracció biodegradable de residus industrials i municipals".

De forma general es pot dir que qualsevol definició de biomassa ha d'englobar principalment dos termes: orgànic i renovable. Els factors responsables d'afavorir la biomassa com a font energètica són:

  • L'encariment del preu del petroli.
  • L'augment de la producció agrícola.
  • Necessitat de buscar usos alternatius a la producció agrícola.
  • Canvi climàtic.
  • Possibilitat d'utilitzar els coneixements científics i tècnics per optimitzar el procés d'obtenció d'energia.
  • Marc econòmic favorable per al desenvolupament de plantes que utilitzen biomassa com a combustible, gràcies a les subvencions a la producció que reben les plantes generadores d'energia amb aquesta font.
  • Dificultat normativa per desenvolupar un altre tipus de projectes, deixant a la biomassa com l'alternativa més raonable per rendibilitzar una inversió econòmica.